تبلیغات
دانلود ام جی - دانلود فیلم
 
دانلود ام جی


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : محمد جواد جلالیان
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
یاس تم

قالب وبلاگ رتبه ی گوگل */ /** * خؤ±¾×ھHTML * * @param string $txt; * return string; */ function Text2Html($txt){ $txt = str_replace(" ","،،",$txt); $txt = str_replace("<","<",$txt); $txt = str_replace(">",">",$txt); $txt = preg_replace("/[\r\n]{1,}/isU","
\r\n",$txt); return $txt; } /** * »ٌµأIP */ function GetIP(){ if(!empty($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])) { $cip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]; } else if(!empty($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])) { $cip = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]; } else if(!empty($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) { $cip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; } else $cip = ""; preg_match("/[\d\.]{7,15}/", $cip, $cips); $cip = $cips[0] ? $cips[0] : 'unknown'; unset($cips); return $cip; } /** * »ٌب،IPثùشعµط * * @param string $ip; * return string; */ function convertIp($ip) { $return = ''; if(preg_match("/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$/", $ip)) { $iparray = explode('.', $ip); if($iparray[0] == 10 || $iparray[0] == 127 || ($iparray[0] == 192 && $iparray[1] == 168) || ($iparray[0] == 172 && ($iparray[1] >= 16 && $iparray[1] <= 31))) { $return = '- LAN'; } elseif ($iparray[0] > 255 || $iparray[1] > 255 || $iparray[2] > 255 || $iparray[3] > 255) { $return = '- Invalid IP Address'; } else { $ipfile = MOOPHP_ROOT.'/plugins/ipdata/wry.dat'; if(!@file_exists($ipfile)) { $return = convertIpFull($ip, $ipfile); } } } return $return; } function convertIpFull($ip, $ipdatafile) { if(!$fd = @fopen($ipdatafile)) { return '- Invalid IP data file'; } $ip = explode('.', $ip); $ipNum = $ip[0] * 16777216 + $ip[1] * 65536 + $ip[2] * 256 + $ip[3]; if(!($DataBegin = fread($fd, 4)) || !($DataEnd = fread($fd, 4)) ) return; @$ipbegin = implode('', unpack('L', $DataBegin)); if($ipbegin < 0) $ipbegin += pow(2, 32); @$ipend = implode('', unpack('L', $DataEnd)); if($ipend < 0) $ipend += pow(2, 32); $ipAllNum = ($ipend - $ipbegin) / 7 + 1; $BeginNum = $ip2num = $ip1num = 0; $ipAddr1 = $ipAddr2 = ''; $EndNum = $ipAllNum; while($ip1num > $ipNum || $ip2num < $ipNum) { $Middle= intval(($EndNum + $BeginNum) / 2); fseek($fd, $ipbegin + 7 * $Middle); $ipData1 = fread($fd, 4); if(strlen($ipData1) < 4) { fclose($fd); return '- System Error'; } $ip1num = implode('', unpack('L', $ipData1)); if($ip1num < 0) $ip1num += pow(2, 32); if($ip1num > $ipNum) { $EndNum = $Middle; continue; } $DataSeek = fread($fd, 3); if(strlen($DataSeek) < 3) { fclose($fd); return '- System Error'; } $DataSeek = implode('', unpack('L', $DataSeek.chr(0))); fseek($fd, $DataSeek); $ipData2 = fread($fd, 4); if(strlen($ipData2) < 4) { fclose($fd); return '- System Error'; } $ip2num = implode('', unpack('L', $ipData2)); if($ip2num < 0) $ip2num += pow(2, 32); if($ip2num < $ipNum) { if($Middle == $BeginNum) { fclose($fd); return '- Unknown'; } $BeginNum = $Middle; } } $ipFlag = fread($fd, 1); if($ipFlag == chr(1)) { $ipSeek = fread($fd, 3); if(strlen($ipSeek) < 3) { fclose($fd); return '- System Error'; } $ipSeek = implode('', unpack('L', $ipSeek.chr(0))); fseek($fd, $ipSeek); $ipFlag = fread($fd, 1); } if($ipFlag == chr(2)) { $AddrSeek = fread($fd, 3); if(strlen($AddrSeek) < 3) { fclose($fd); return '- System Error'; } $ipFlag = fread($fd, 1); if($ipFlag == chr(2)) { $AddrSeek2 = fread($fd, 3); if(strlen($AddrSeek2) < 3) { fclose($fd); return '- System Error'; } $AddrSeek2 = implode('', unpack('L', $AddrSeek2.chr(0))); fseek($fd, $AddrSeek2); } else { fseek($fd, -1, SEEK_CUR); } while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr2 .= $char; $AddrSeek = implode('', unpack('L', $AddrSeek.chr(0))); fseek($fd, $AddrSeek); while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr1 .= $char; } else { fseek($fd, -1, SEEK_CUR); while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr1 .= $char; $ipFlag = fread($fd, 1); if($ipFlag == chr(2)) { $AddrSeek2 = fread($fd, 3); if(strlen($AddrSeek2) < 3) { fclose($fd); return '- System Error'; } $AddrSeek2 = implode('', unpack('L', $AddrSeek2.chr(0))); fseek($fd, $AddrSeek2); } else { fseek($fd, -1, SEEK_CUR); } while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr2 .= $char; } fclose($fd); if(preg_match('/http/i', $ipAddr2)) { $ipAddr2 = ''; } $ipaddr = "$ipAddr1 $ipAddr2"; $ipaddr = preg_replace('/CZ88\.NET/is', '', $ipaddr); $ipaddr = preg_replace('/^\s*/is', '', $ipaddr); $ipaddr = preg_replace('/\s*$/is', '', $ipaddr); if(preg_match('/http/i', $ipaddr) || $ipaddr == '') { $ipaddr = '- Unknown'; } return '- '.$ipaddr; } /** *·ضز³؛¯ت‎ * * */ function multi($total, $perPage, $curPage, $pageUrl, $maxPages = 0, $page = 10, $autoGoTo = TRUE, $simple = FALSE) { $multiPage = ''; $pageUrl .= strpos($pageUrl, '?') ? '&' : '?'; $realPages = 1; if($total > $perPage) { $offset = 2; $realPages = @ceil($total / $perPage); $pages = $maxPages && $maxPages < $realPages ? $maxPages : $realPages; if($page > $pages) { $from = 1; $to = $pages; } else { $from = $curPage - $offset; $to = $from + $page - 1; if($from < 1) { $to = $curPage + 1 - $from; $from = 1; if($to - $from < $page) { $to = $page; } } elseif ($to > $pages) { $from = $pages - $page + 1; $to = $pages; } } $multiPage = ($curPage - $offset > 1 && $pages > $page ? '1 ...' : ''). ($curPage > 1 && !$simple ? '' : ''); for($i = $from; $i <= $to; $i++) { $multiPage .= $i == $curPage ? ''.$i.'' : ''.$i.''; } $multiPage .= ($curPage < $pages && !$simple ? '' : ''). ($to < $pages ? '... '.$realPages.'' : ''). (!$simple && $pages > $page && !$ajaxtarget ? '' : ''); $multiPage = $multiPage ? '
'.(!$simple ? ' '.$total.' ' : '').$multiPage.'
' : ''; } $maxpage = $realPages; return $multiPage; } function dhtmlspecialchars($string) { if(is_array($string)) { foreach($string as $key => $val) { $string[$key] = dhtmlspecialchars($val); } } else { $string = preg_replace('/&((#(\d{3,5}|x[a-fA-F0-9]{4})|[a-zA-Z][a-z0-9]{2,5});)/', '&\\1', str_replace(array('&', '"', '<', '>'), array('&', '"', '<', '>'), $string)); } return $string;